ប្លុក (Blog)

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទិញកោះមួយនៅជិត Bocas Town ក្នុង Bocas Del Toro ប្រទេសប៉ាណាម៉ា

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទិញកោះមួយ។

ជំពូកទី 13: ជីវិតនៅលើកោះឯកជនរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត

បុរស​ប្រាំបី​នាក់​បាន​ជាប់គាំង​នៅលើ​កោះ​នោះ ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​អស់ពី​សមត្ថភាព​។

ចុះឈ្មោះ៖ បច្ចុប្បន្នភាពប្លុក

គេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយ reCAPTCHA និង Google គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម អនុវត្ត។

ប្រកាសថ្មីៗ៖